Kasutustingimused

PALUN LUGEGE NEED KASUTUSTINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI.
REGISTREERUDES PORTAALI VÕI KASUTADES PORTAALI NÕUSTUTE NENDE TINGIMUSTEGA.
KUI TE EI NÕUSTU NENDE TINGIMUSTEGA, PALUN ÄRGE KASUTAGE PORTAALI JA/VÕI TEENUSEID.

Need kasutustingimused (edaspidi "tingimused") kujutavad endast teie ja Weldspace.com (edaspidi "portaal") vahelist juriidilist kokkulepet.

Weldspace.com-i haldab Weldman OÜ, mille asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn, Lennujaama tee 7 (edaspidi "meie", "meie" või "meid").

Me anname teile õigused meie portaali või selle sisu kasutamiseks käesolevate tingimuste alusel. Me ei müü meie portaali või selle sisu teile ja meie jääme alati meie portaali või selle sisu omanikuks.

Täiendavad tingimused või dokumendid, mis võidakse aeg-ajalt portaalis avaldada, on käesolevaga selgesõnaliselt lisatud siia viitega. Me jätame endale õiguse teha igal ajal ja mis tahes põhjusel omal äranägemisel muudatusi või parandusi käesolevatesse tingimustesse.

Teie kohustus on neid tingimusi regulaarselt läbi vaadata, et olla kursis uuendustega. Kui te jätkate portaali kasutamist pärast selliste muudetud tingimuste avaldamise kuupäeva, siis kohaldatakse teie suhtes mis tahes muudetud tingimuste muudatusi ja loetakse, et te olete neist teadlik ja nõustute nendega.

Portaalis esitatud teave ei ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule või üksusele mis tahes jurisdiktsioonis või riigis, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus seaduste või eeskirjadega või mille puhul meilt nõutakse sellises jurisdiktsioonis või riigis mis tahes registreerimist.

Te võite käesolevate tingimuste koopia edaspidiseks kasutamiseks endale salvestada või välja printida.

 1. Mõisted

  1. Käesolevas punktis esitatud mõisted kehtivad käesolevates tingimustes:

   a) "Isikuandmed" on määratletud GDPRi ja Ühendkuningriigi DPAs (ühiselt "GDPR").

   b) "Seotud sisu" - teave, sisu, materjalid, tooted ja muud teenused, mis sisalduvad Teenustes või on teile muul viisil Teenuste kaudu kättesaadavaks tehtud.

   c) "Teenused" - tähendab meie portaali kaudu pakutavaid teenuseid või nende sisu või muul viisil meie poolt pakutavaid teenuseid ja mis tahes muud tarkvara, mida me pakume seoses eelnimetatutega.

   d) "Kasutaja" - üksikisik, kes pääseb portaali kontole ja kasutab seda.

 2. Üldsätted

  1. Käesolevate tingimuste sätted reguleerivad teie juurdepääsu meie portaalile või selle sisule ja selle kasutamist ning kujutavad endast õiguslikult siduvat kokkulepet teie ja meie vahel. Me võime neid tingimusi aeg-ajalt muuta ja teavitame teid sellest vastavalt, kui me seda teeme. Kui te ei nõustu nende tingimustega, siis palun lõpetage koheselt portaali ja sekke teenuste kasutamist.

  2. Juhul kui te nõustute käesolevate tingimustega, anname teile käesolevaga tühistatava, mitteeksklusiivse ja mitteülekantava õiguse meie portaali või selle sisu kasutamiseks käesolevate tingimuste alusel.

  3. Kasutades meie portaali või selle sisu, nõustute ja tunnistate, et:

   a) olete lugenud käesolevas dokumendis sätestatud tingimused ning nõustute neid lugema ja järgima; ja

   b) kinnitate, et järgite neid tingimusi.

  4. Meil on õigus ilma etteteatamise, selgituste või vastutuseta ja omal äranägemisel igal ajal keelata teile juurdepääsu meie portaalile või selle sisule või peatada teie juurdepääs sellele või eemaldada või muuta meie portaali või selle sisu (sealhulgas teie esitatud sisu) või mõne meie sidusveebisaidi (sealhulgas sotsiaalmeedia lehekülje) sisu (sealhulgas teie poolt esitatud sisu).

  5. Meil on õigus igal ajal muuta, parandada, peatada või lõpetada mis tahes osa Teenustest, meie portaali või selle sisu või mis tahes muid tooteid, teenuseid, seotud veebilehte (sealhulgas sotsiaalmeedia lehekülgi), mida me pakume seoses mis tahes eelnimetatuga. Te nõustute, et juurdepääs mis tahes eelnimetatud teenustele või nende toimimine võib aeg-ajalt katkeda või tekkida tehnilisi probleeme.

  6. Välja arvatud meie poolt kirjalikult lubatud ulatuses, ei ole teil lubatud kasutada ega esitada meie portaali või selle sisu või mõnda meie sidusveebilehte mis tahes kolmanda osapoole või teie enda toodete või teenuste reklaamimiseks, promomiseks või turustamiseks.

  7. Meie andmekaitsetingimustes on sätestatud meie poliitika seoses teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avalikustamisega kooskõlas GDPRiga. Kasutades meie portaali või selle mis tahes selle sisu, annate nõusoleku oma andmete kogumiseks, kasutamiseks ja avaldamiseks meie andmekaitsetingimustes sätestatud viisil ning kinnitate, et kõik teie poolt esitatud andmed on õiged. Kui soovite oma andmeid ajakohastada ja/või oma nõusolekut andmete kogumiseks, kasutamiseks ja avaldamiseks tagasi võtta või kui teil on tagasisidet või küsimusi seoses teie andmete kasutamisega, võtke meiega ühendust aadressil info@weldspace.com.

 3. Konto ja salasõna

  1. Teenuseid osutatakse teile spetsiaalse konto kaudu, mille alusel loote unikaalse kasutajatunnuse ja salasõna.

  2. Te vastutate oma kasutajatunnuse ja salasõna konfidentsiaalsuse eest.

  3. Te vastutate ka iga kasutuskonto kasutamise eest, millele teil on juurdepääs, olenemata sellest, kas te olete andnud selleks loa või mitte.

  4. Te teavitate meid viivitamatult oma kontode loata kasutamisest.

  5. Olete ainuisikuliselt vastutav mis tahes kadunud, varastatud, häkitud või muul viisil ohustatud kasutajatunnuste ja paroolide tõttu tekkinud kahjude, kahjustuste, tasude või vastutuse eest.

  6. Meil ei ole juurdepääsu teie praegusele paroolile ja turvalisuse huvides võime teie parooli ainult taastada, et seda teha, võtke meiega ühendust või kasutage veebisaidil olevat parooli meeldetuletuslinki.

 4. Teenused

  1. Weldspace.com on portaal, mis on mõeldud sertifitseeritud tööstusliku tööjõu, nimelt keevitajate, inseneride ja NDT-spetsialistide leidmiseks. Iga veebilehe külastaja võib otsida sobivat töötajat, kuid enne registreerimisprotsessi läbimist ei näidata talle mingit konkreetset teavet.

  2. Registreeruda on võimalik nii tööandjana kui ka töötajana.

  3. Vastavalt käesolevas lepingus sätestatud tingimustele anname teile käesolevaga lepingu kehtivusaja jooksul piiratud, mitteeksklusiivsed, mitteülekantavad, mitteallkirjastatavad, ülemaailmsed ja tühistatavad õigused juurdepääsuks teenustele ja nende kasutamiseks üksnes teie isiklikuks, ärisiseseks kasutamiseks, kui me ei ole teiega eraldi lepingus teisiti kokku leppinud.

  4. Te nõustute, et teie juurdepääs Teenustele ja nende kasutamine ei sõltu tulevase funktsionaalsuse lisandumisest või funktsioonide tarnimisest või muude teenuste osutamisest.

  5. Teil on selge arusaam, et Weldspace ei paku ühtegi punktis 4.1 nimetatud teenust ja et kõiki selliseid teenuseid osutavad sõltumatud kolmandatest isikutest töövõtjad, kes ei ole Weldspace'i või tema sidusettevõtete töötajad.

 5. Kasutajate interakstsioonid

  1. Portaal toimib kasutajate ja teenusepakkujate ühendamise platvormina virtuaalses teabekohas. Neutraalse vahendajana ei ole Weldspace otseselt seotud kasutajate vahel toimuvate tehingutega. Seetõttu ei ole Weldspace'il mingit kontrolli portaali kasutajate postituste tõe, täpsuse, kvaliteedi, õiguspärasuse või ohutuse üle. Weldspace ei vastuta liikmete identiteedi kinnitamise eest. Weldspace ei vastuta ka portaali kasutajate kvalifikatsiooni, tausta või võimete kinnitamise või kontrollimise eest. Te peate alati kasutama tervet mõistust ja head otsustusvõimet, kui suhtlete portaali kasutajatega.

  2. Portaal võib anda teile võimaluse saata sõnumeid ja teateid kasutajatele kas otse või kasutajate kontaktandmeid esitades. Te nõustute kasutama portaalis kättesaadavaid kommunikatsioonimeetodeid ainult selliste teadete ja materjalide saatmiseks, mis on seotud teemaga, mille jaoks Weldspace on kommunikatsioonimeetodit pakkunud, ning nõustute lisaks, et kõik sellised teiepoolsed teated loetakse teie sisuks ning nende suhtes kohaldatakse ja reguleeritakse käesolevate tingimustega.

  3. Kasutades mis tahes portaalis kättesaadavaid sidevahendeid, tunnistate ja nõustute, et

   a) kõik sidevahendid on teie ja teise osapoole või osapoolte vahelised avalikud, mitte privaatsed sidevahendid,

   b) kolmandate isikute teenusepakkujatele, reklaamijatele või muudele kolmandatele isikutele saadetud või neilt saadud side ei ole heaks kiidetud, ei ole Weldspace'i poolt sponsoreeritud ega heaks kiidetud (kui Weldspace ei ole sõnaselgelt teisiti öelnud), ja

   c) Weldspace ei eel- ega järelkontrolli, ei sõeluta, ei arhiveeri ega jälgi muul viisil, kuigi Weldspace jätab endale õiguse teha seda igal ajal omal äranägemisel ja vastavalt tingimustele.

   Te nõustute, et kõik meie poolt teile elektrooniliselt edastatavad teated, avalikustamised ja muud teated vastavad kõikidele juriidilistele nõuetele, mille kohaselt sellised teated peavad olema kirjalikud.

  4. Kõik postitustes sisalduvad kasutajaandmed peavad viitama tegelikele kuulutustele ja vastama kehtivatele seadustele.

  5. Kõik kasutajad vastutavad ainuisikuliselt oma karjääriotsuste ja värbamisotsuste eest.

 6. Turvalisus

  1. Te ei tohi seda portaali kasutada ega lubada seda portaali kasutada selleks, et:

   a) saada volitamata juurdepääsu arvutisüsteemidele või osaleda mis tahes liiki turvarünnakutes, sealhulgas:
   i. usalduse vastu (näiteks e-posti võltsimine, paroolide murdmine, IP võltsimine ja DNS mürgitamine);
   ii. konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse vastu (kasutades pahavara, nagu arvutiviirused, internetiussid, trooja hobused, rootkitid, keyloggerid, nuhkvara või muud pahatahtlikud programmid ja koodid);
   iii. kättesaadavuse vastu (näiteks teenusetõkestus ja e-posti pommid);

   b) rikkuda, muuta või pealtkuulata elektroonilist sidekanali, mis on mõeldud mõnele teisele isikule või üksusele; või

   c) häirida või häirida selle portaali tööd või selle toimimist. Te ei tohi vältida piiranguid, mida me selle portaali kasutamisele seame.

 7. Kuritarvitamine ja ebaseaduslik käitumine

  Te ei tohi portaali kasutada:

  1. ebaseaduslikuks äri- või muuks tegevuseks;

  2. kolmandate isikute intellektuaalomandi õiguste (näiteks autoriõiguse, patentide, kaubamärgi, ärisaladuse või oskusteabe) rikkumiseks;

  3. teabe kogumiseks, kopeerimiseks või töötlemiseks viisil, mis rikub andmekaitseseadusi või toob kaasa eraelu puutumatuse ebaseadusliku rikkumise;

  4. mis tahes teabe loomiseks, levitamiseks, töötlemiseks või vaatamiseks:
   i. laimavat;
   ii. rõvedat, sündsusetut või pornograafilist;
   iii. rassistlikku, seksistlikku või muul viisil diskrimineerivat;
   iv. eksitavat, petlikku või pettust või
   v. muul viisil taunitavat, solvavat või ebaseaduslikku materjali.

 8. E-post ja rämpspost

  Te ei tohi kasutada seda portaali vestlemiseks või muud liiki suhtlemiseks vastuvõetamatul või ebaseaduslikul viisil. Näiteks ei ole lubatud:

  a) luua või saata pettuse- või ahelkirju;

  b) saata soovimatuid kommerts- või masskirju ("rämpsposti" või "spämmi");

  c) koguda e-posti aadresse;

  d) kasutada avatud proxy'sid või releesid, et võimaldada spämmi; või

  e) kehastada kedagi teist ("võltsimine") või võltsida sõnumi päiseandmeid.

 9. Vaidlused

Kui teil on mõne kasutajaga probleeme, peaksite lahendama probleemi otse kasutajaga. Samuti peaksite probleemist teavitama meid.

 1. Tasud ja maksed

  1. Teenuseid osutatakse tasuta.

  2. Me võime igal ajal võtta kasutusele uusi tasulisi teenuseid ja funktsioone ning aeg-ajalt muuta hinnapoliitikat. Teid teavitatakse muudatustest vähemalt üks kuu ette e-posti teel ja/või portaali kaudu.

 2. Tühistamised

  1. Kui ei ole sätestatud teisiti, võime käesoleva lepingu igal ajal ja mis tahes põhjusel lõpetada, teatades teile sellest. Lepingu lõpetamine tähendab, et kaotate juurdepääsu oma kontole.

  2. Me võime lepingu igal ajal lõpetada, kui

   a) te olete rikkunud käesolevate tingimuste mis tahes sätet (või olete käitunud viisil, mis näitab selgelt, et te ei kavatse või ei ole võimeline neid tingimusi täitma);

   b) me oleme selleks seadusega kohustatud (näiteks kui teenuste osutamine teile on ebaseaduslik või muutub ebaseaduslikuks);

   c) meie arvates ei ole teenuste osutamine teile enam äriliselt elujõuline; või

   d) me oleme otsustanud Teenuste (või nende mis tahes osa) osutamise lõpetada.

  3. Pärast lõpetamist võime teie konto ja kõik sellega seotud andmed lõplikult kustutada.

  4. Kui klient peab konto uuesti aktiveerima pärast seda, kui konto on käesoleva lepingu rikkumise ja/või pikaajalise tegevusetuse tõttu deaktiveeritud, võime nõuda konto taasaktiveerimise tasu.

 3. Sisu üleslaadimine

  1. Te kinnitate ja garanteerite tagasivõtmatult ja tingimusteta, et teie poolt meie portaali üleslaetud sisu või selle mistahes osa vastab meie privaatsuspoliitikale, GDPR-le ja muudele kohaldatavatele seadustele.

  2. Te vastutate täielikult meie portaali üleslaetud sisu või selle mistahes osa eest. Me ei vastuta ega ole kolmandate isikute eest vastutavad järgmiste asjaolude eest:

   a) teie poolt üleslaaditud, meie poolt teie nimel üleslaaditud või muu kasutaja poolt teie nimel üleslaaditud sisu ja andmete täpsuse eest; või

   b) teie poolt meile edastatud sisu või andmete (kas füüsilisel või digitaalsel kujul) kadumise eest. Te peaksite ise kogu sellise sisu ja andmete kohta arvestust pidama.

  3. Me kasutame teie poolt üleslaaditud sisu ainult teenuste osutamiseks, meie käesolevas lepingus sätestatud kohustuste täitmiseks ja mis tahes muul käesolevas lepingus sõnaselgelt sätestatud või muul viisil meie vahel kokkulepitud eesmärgil. Me ei avalda ega levita teie poolt üleslaetud sisu muul viisil, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus, kohus või pädev valitsusasutus.

  4. Me võime kasutada teie poolt üleslaetud sisu andmeanalüüsi või tehisintellekti või masinõppe rakendamiseks. Selline sisu muudetakse anonüümseks ja seda kasutatakse ainult teenuste parandamise eesmärgil.

  5. Meil on õigus avalikustada teie andmed mis tahes kolmandatele isikutele, kes väidavad, et teie poolt meie portaali postitatud või üleslaetud sisu või selle osa toob kaasa nende õiguste rikkumist.

 4. Piirangud

  1. Välja arvatud käesolevas lepingus selgesõnaliselt sätestatud või kohaldatava seadusega lubatud juhtudel, kohustute:

   a) mitte kopeerida, muuta, kohandada, tõlkida, avaldada, näidata, edastada, müüa või kasutada kogu teenust või selle osa, sealhulgas meie portaali või selle sisu, ärilistel või muudel eesmärkidel, välja arvatud teie töötajate ja teie poolt volitatud isikute vaheliseks levitamiseks ja muudel käesolevate tingimuste kohaselt ette nähtud eesmärkidel;

   b) mitte lahtimonteerida, dekompileerida, pöördprojekteerida või luua tuletatud teoseid, mis põhinevad kogu meie portaali või selle sisu või selle osa lähtekoodil, ega püüda teha midagi sellist, samuti mitte reprodutseerida, näidata või muul viisil pakkuda juurdepääsu teenustele, meie portaalile või selle sisule või sisu osale, sealhulgas, kuid mitte ainult, raamides, peegeldades, linkides, spiderdades, kraapides või mis tahes muul tehnoloogilisel viisil;

   c) mitte pakkuda või muul viisil teha meie portaali või selle sisu tervikuna või osaliselt (sealhulgas, kuid mitte ainult, programmiloendeid, objekt- ja lähtekoodiloendeid, objektkoodi ja lähtekoodi) kättesaadavaks ühelgi kujul ühelegi isikule ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta;

   d) järgima kõiki kohaldatavaid tehnoloogiakontrolli- või ekspordiseadusi ja -eeskirju ning

   e) mitte häirida, blokeerida või muul viisil kahjustada teenuste, meie portaali või selle sisu või meie serverite nõuetekohast toimimist, näiteks häkkimise, küberrünnakute (sealhulgas, kuid mitte ainult, teenusetõkestusrünnakute), võltsimise või ümberprogrammeerimise teel.

 5. Intellektuaalomandi õigused

  1. Te tunnistate, et kõik intellektuaalomandi õigused meie portaalis või selle sisus kõikjal maailmas kuuluvad meile, et õigused meie portaalis või selle sisus on teile litsentseeritud (mitte müüdud) ja et teil ei ole muid õigusi meie portaalis või selle sisus kui õigus neid vastavalt käesolevatele tingimustele kasutada.

  2. Kõik teie poolt meie portaali üleslaetud sisu või selle sisu intellektuaalomandi õigused kuuluvad jätkuvalt teile või nende vastavatele omanikele. Te nõustute, et annate meile tasuta ja mitteeksklusiivse litsentsi kasutada, paljundada, avaldada ja kuvada selliseid intellektuaalomandi õigusi teenuste osutamiseks, reklaami eesmärgil, sisehalduse eesmärgil ja mis tahes muudel käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel, sealhulgas teenuste ja meie vastuste parandamiseks portaali kasutajatele.

  3. Te tunnistate, et teil ei ole õigust pääseda ligi meie portaalile või selle sisule lähtekoodi kujul.

  4. Välja arvatud teie töötajate ja teie poolt volitatud isikute vaheliseks levitamiseks teie sisemise äritegevuse eesmärgil ja muudel käesolevate tingimuste või portaali raames ettenähtud eesmärkidel, ei tohi te muuta meie portaali või selle sisu ega meie portaalist või selle sisust väljatrükitud või alla laaditud materjalide digitaalseid koopiaid mingil viisil ning te ei tohi kasutada illustratsioone, fotosid, video- või heliseeriaid ega mis tahes graafikat eraldi kaasnevast tekstist.

  5. Meie (ja kõigi tuvastatud toetajate) staatust meie portaali või selle sisu omanikuna tuleb alati tunnustada.

  6. Kui prindite, kopeerite või laadite alla meie portaali või selle sisu, rikkudes sellega käesolevat lepingut, lõpeb teie õigus kasutada meie portaali või selle sisu viivitamatult ning te peate tagastama või hävitama kõik teie tehtud materjalide koopiad.

  7. Portaali või selle sisu või mis tahes sisu kasutajana nõustute, et te ei tohi:

   a) süstemaatiliselt hankida andmeid või muud portaali sisu kollektsiooni, kogumiku, andmebaasi või kataloogi loomiseks või koostamiseks, ilma meie kirjaliku loata.

   b) kasutada meie portaali või mis tahes sisu pahatahklikult, sealhulgas koguda kasutajate nimesid ja/või e-posti aadresse elektrooniliselt või muul viisil soovimatu e-posti saatmise eesmärgil või luua kasutajakontosid automatiseeritult või vale ettekäändel.

   c) vältida, keelata või muul viisil häirida meie portaali või selle sisu turvalisusega seotud funktsioone, sealhulgas funktsioone, mis takistavad või piiravad mis tahes sisu kasutamist või kopeerimist või kehtestavad piiranguid portaali ja/või selles sisalduva sisu kasutamisele.

   d) kasutada meie portaali või selle sisu loata raamimist või linkimist.

   e) trikitada, petta või eksitada meid ja teisi kasutajaid, eriti mis tahes katse saada teada tundlikku andmeid, näiteks kasutaja paroole;

   f) kasutada ebaõigesti meie tugiteenuseid või esitada valeandmeid kuritarvitamise või väärkäitumise kohta.

   g) kasutada meie portaali või selle sisu automatiseeritud viisil, näiteks kasutades skripte kommentaaride või sõnumite saatmiseks või kasutades andmekaevandamist, roboteid või sarnaseid andmete kogumise ja väljavõtete tegemise vahendeid.

   h) häirida või liigselt koormata portaali või meie portaaliga ühendatud võrke või teenuseid.

   i) püüda kehastuda teise kasutaja või isiku nime all või kasutada teise kasutaja kasutajanime.

   j) müüa või muul viisil oma profiili edasi anda.

   k) kasutada portaalist saadud teavet teise isiku ahistamiseks, kuritarvitamiseks või väärkohtlemiseks.

   l) kasutada meie portaali või selle sisu osana mis tahes püüdlustest meiega konkureerida või kasutada portaali ja/või sisu muul viisil mis tahes tulutoovaks ettevõtmiseks või äriettevõtlusek.

   m) dešifreerida, dekompileerida, lahtimonteerida või pöördprojekteerida meie portaali või selle sisu sisaldavat tarkvara, mis moodustab meie portaali või selle sisu või mis tahes viisil selle osa.

   n) püüda mööda minna portaali mis tahes meetmetest, mille eesmärk on takistada või piirata juurdepääsu meie portaali mis tahes osale või selle sisule.

   o) ahistada, ärritada, hirmutada või ähvardada meie töötajaid või tootjaid, kes tegelevad meie portaali mis tahes osa või selle sisu pakkumisega teile.

   p) kustutada meie portaalist või selle sisust autoriõiguse või muu omandiõiguse teateid.

   q) kopeerida või kohandada portaali tarkvara, sealhulgas, kuid mitte ainult, PHP, HTML, JavaScript või muud koodi.

   r) laadida üles või edastada (või üritada üles laadida või edastada) viiruseid, trooja hobuseid või muud materjali, sealhulgas suurtähtede liigset kasutamist ja spämmimist (korduva teksti pidev postitamine), mis häirib portaali katkematut kasutamist ja nautimist või muudab, kahjustab, häirib, muudab või häirib portaali kasutamist, funktsioone, toimimist või hooldust.

   s) laadida üles või edastada (või üritada üles laadida või edastada) mis tahes materjali, mis toimib passiivse või aktiivse teabe kogumise või edastamise mehhanismina, sealhulgas, kuid mitte ainult, selge graafika vahetamise formaadid ("gifs"), 1×1 pikslid, veebivigad, küpsised või muud sarnased seadmed (mida mõnikord nimetatakse "nuhkvara" või "passiivsed kogumismehhanismid" või "pcms").

   t) kasutada, käivitada, arendada või levitada mis tahes automatiseeritud süsteemi, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes ämblikut, robotit, pettusabilist, skreeperit või offline-lugejat, mis pääsevad portaalile ligi, või kasutada või käivitada mis tahes lubamatut skripti või muud tarkvara, välja arvatud juhul, kui see võib olla standardse otsingumootori või internetibrauseri kasutamise tulemus.

   u) halvustada või muul viisil kahjustada meie arvates meid ja/või meie portaali või selle sisu.

   v) kasutada meie portaali või selle sisu viisil, mis ei ole kooskõlas kehtivate seaduste või määrustega.

 6. Esitatav teave

  1. Te tunnistate ja nõustute, et kõik teie poolt meile esitatud küsimused, kommentaarid, ettepanekud, ideed, tagasiside või muu portaali puudutav teave ("Esitatud andmed") on mittekonfidentsiaalsed ja saavad meie ainuomandiks. Meile kuuluvad ainuõigused, sealhulgas kõik intellektuaalomandi õigused, ja meil on õigus neid esildisi piiramatult kasutada ja levitada mis tahes seaduslikul eesmärgil, nii kaubanduslikul kui ka muul viisil, ilma teid tunnustamata või hüvitamata.

  2. Käesolevaga loobute kõikidest moraalilistest õigustest mis tahes sellistele Esitustele ja garanteerite, et kõik sellised Esitused on originaalsed või et teil on õigus selliseid Esitusi esitada. Te nõustute, et teie poolt esitatud materjalide väidetava või tegeliku omandiõiguse rikkumise või väärkasutamise eest ei saa meie vastu kaebusi esitada.

 7. Garantii

  1. Kuigi me teeme kõik endast oleneva, et säilitada meie portaalis oleva teabe või selle sisu täpsus, pakume teenuseid, portaali ja kogu seotud sisu "nagu on" ("as is") ja "nagu saadaval" ("as available"), kui kirjalikult ei ole sätestatud teisiti. Me ei anna mingeid selgesõnalisi ega kaudseid kinnitusi ega garantiisid mis tahes eespool nimetatu toimimise kohta, välja arvatud juhul, kui kirjalikult on sätestatud teisiti.

  2. Seadusega lubatud ulatuses loobume kõikidest otsestest või kaudsetest garantiidest, mis on seotud meie portaali või selle sisu või mis tahes teenustega, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsetest garantiidest, mis käsitlevad kaubakõlblikkust ja sobivust teatud otstarbeks. Me ei garanteeri, et Teenused, meie portaal või selle sisu, seotud sisu või meie poolt saadetud elektroonilised sõnumid ei sisalda viiruseid ega muid kahjulikke komponente.

  3. Weldspace ei vastuta portaalis esitatud teabe või selle sisu aktuaalsuse, õigsuse, täielikkuse või kvaliteedi eest. Vastutusnõuded Weldspace'i vastu, mis viitavad materiaalsele või immateriaalsele iseloomule, mis on põhjustatud teabe kasutamisest või mittekasutamisest või ebaõige ja ebatäieliku teabe või meie portaali või selle sisu kasutamisest, on välistatud.

  4. Me pakume oma portaali või selle sisu maksimaalselt seadusega lubatud ulatuses teenuseid sellisena, nagu need on ja nagu need on kättesaadavad. See tähendab, et välja arvatud lepingus sõnaselgelt sätestatud ulatuses, ei anna me mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, et me võime kasutada või avalikustada teie materjale ainult nii, nagu on kirjeldatud nendes tingimustes ja meie privaatsuspoliitikas, mitte rikkumist, omandiõigust ja sobivust konkreetseks otstarbeks või kasutamiseks.

  5. Me ei garanteeri, et meie portaal või selle sisu või teenused vastavad teie nõuetele, samuti ei anna me mingit garantiid tulemuste kohta, mida võib saada teenuste kasutamisel meie portaali või selle sisu kasutades.

 8. Juhtimine

  1. Me jätame endale õiguse, kuid mitte kohustuse:

   a) jälgida meie portaali või selle sisu käesolevate tingimuste rikkumise suhtes;

   b) võtta asjakohaseid õiguslikke meetmeid igaühe eraisingu või äriühingu vastu, kes meie äranägemisel rikub seadust või neid tingimusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, teatada sellisest kasutajast õiguskaitseasutustele;

   c) meie ainuisikulise äranägemise järgi ja ilma piiranguteta keelduda, piirata juurdepääsu, piirata kättesaadavust või keelata (niivõrd, kuivõrd see on tehniliselt võimalik) mis tahes teie panust või selle osa;

   d) eemaldada portaalist või muul viisil keelata kõik failid ja sisu, mis on liiga suured või mis on meie süsteemidele mingil viisil koormavad, omal äranägemisel ja ilma piirangute, teatamise või vastutuseta;

   e) hallata portaali muul viisil, mille eesmärk on kaitsta meie õigusi ja omandit ning hõlbustada portaali nõuetekohast toimimist.

 9. Kolmandate isikute veebilehed ja sisu

  1. Portaal võib sisaldada (või teile võidakse saata portaali kaudu) linke teistele veebisaitidele ("Kolmandate isikute veebisaidid"), samuti artikleid, fotosid, teksti, graafikat, pilte, kujundusi, muusikat, heli, videot, teavet, rakendusi, tarkvara ja muud sisu või esemeid, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või pärinevad neilt ("Kolmandate isikute sisu").

  2. Me ei uuri, jälgi ega kontrolli selliseid kolmandate isikute veebisaite ja kolmandate isikute sisu täpsuse, asjakohasuse või täielikkuse osas ning me ei vastuta portaali kaudu juurdepääsetavate kolmandate isikute veebisaitide ega portaali kaudu avaldatud, kättesaadava või sealt paigaldatud kolmandate isikute sisu eest, sealhulgas kolmandate isikute veebisaitide või kolmandate isikute sisu sisu, täpsuse, solvavuse, arvamuste, usaldusväärsuse, privaatsustavade või muude põhimõtete eest või nende sisu eest.

  3. Kolmandate osapoolte veebisaitide või kolmanda osapoole sisu kaasamine, linkimine või nende kasutamise või paigaldamise lubamine ei tähenda nende heakskiitmist või kinnitamist meie poolt. Kui te otsustate portaalist lahkuda ja pääseda kolmandate isikute veebisaitidele või kasutada või paigaldada mis tahes kolmandate isikute sisu, siis teete seda omal vastutusel ja peate olema teadlik, et käesolevad tingimused ei kehti enam.

  4. Te peaksite tutvuma kõigi nende veebisaitide, millele te portaalist edasi liigute või mis on seotud portaalist kasutatava või paigaldatava rakendusega, kohaldatavate tingimuste ja põhimõtetega, sealhulgas privaatsuse ja andmete kogumise tavadega. Kolmandate osapoolte veebisaitide kaudu sooritatud ostud toimuvad teiste veebisaitide ja teiste ettevõtete kaudu ning me ei võta mingit vastutust seoses selliste ostudega, mis on ainult teie ja asjaomase kolmanda osapoole vaheline asi.

  5. Te nõustute ja tunnistate, et me ei toeta kolmanda osapoole veebisaitidel pakutavaid tooteid või teenuseid ning te peate meid vabastama mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud selliste toodete või teenuste ostmisest. Lisaks peate meid vabastama mis tahes kahjude eest, mida te kannate või mis on teile tekitatud seoses kolmandate isikute sisuga või mis tahes viisil sellest tuleneva kahjuga või mis tahes kontakti eest kolmandate isikute veebisaitidega.

 10. Vastutuse piiramine

  1. Me ei vastuta meie portaali üleslaetud teabe või selle sisu ja sellega seotud sisu täielikkuse, täpsuse või õigsuse eest.

  2. Te nõustute selgesõnaliselt, et teenuste ja meie portaali või selle sisu kasutamine, sealhulgas mis tahes nõuannetele tuginemine, toimub teie ainuisikulisel vastutusel.

  3. Te nõustute, et te ei kasuta Teenuseid, meie portaali või selle seotud sisu mis tahes müügi eesmärgil ning me ei vastuta teie ees lepingu, delikti (sealhulgas hooletuse), seadusjärgse kohustuse rikkumise või muul viisil, mis tuleneb käesolevate tingimuste alusel või nendega seoses (sealhulgas, kuid mitte ainult, seoses Teenuste, meie portaali või selle sisu või mis tahes muu teenuse või tarkvara kasutamise või mittekasutamisega), mille eest:

   a) kasumi, müügi, äritegevuse või tulu saamata jäämise eest;

   b) äritegevuse katkemine;

   c) oodatava säästu kaotuse eest;

   d) andmete või teabe kadumise või riknemise eest;

   e) ärivõimaluse, firmaväärtuse või maine kaotuse eest; või

   f) mis tahes muu otsene või kaudne kahju.

  4. Meie portaal või selle sisu ei ole mõeldud andmete säilitamiseks ning me ei vastuta andmete või sisu kadumise eest.

  5. Käesolevates tingimustes on sätestatud meie kohustuste ja vastutuse täielik ulatus seoses teenuste osutamise ja meie portaali või selle mis tahes sisuga. Välja arvatud nendes tingimustes sõnaselgelt sätestatud juhtudel, ei ole meil mingeid tingimusi, garantiisid, kinnitusi ega muid tingimusi, mis on selgesõnalised või kaudsed, mis on meile siduvad. Kõik tingimused, garantiid, kinnitused või muud tingimused, mis on seotud teenuste ja meie portaali või nende sisu pakkumisega, mis muidu võiksid sisalduda või olla lisatud nendesse Tingimustesse, kas seaduse, tavaõiguse või muul viisil, on välistatud seadusega lubatud ulatuses.

 11. Teabele tuginemine

  1. Portaal on mõeldud üksnes üldise teabe andmiseks ja sellisena ei tohiks seda pidada mis tahes konkreetset olukorda hõlmava nõuande asendajaks. Enne portaalis sisalduvale teabele tuginedes mis tahes meetmete võtmist või nendest hoidumist peaksite küsima asjakohast nõu.
  2. Portaalis esitatud teave ei ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule või üksusele mis tahes jurisdiktsioonis või riigis, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus seaduste või eeskirjadega või mille suhtes kohaldataks registreerimisnõudeid sellises jurisdiktsioonis või riigis.
 12. Lahtiütlused

  1. Weldspace ei anna mingit garantiid ega kinnitust selle kohta, et portaal vastab teie nõuetele, et see on rahuldava kvaliteediga, et see sobib konkreetseks otstarbeks, et see ei riku kolmandate isikute õigusi, et see ühildub kõigi süsteemidega, et see on turvaline ja et kogu esitatud teave on täpne. Me ei garanteeri mingeid konkreetseid tulemusi meie teenuse kasutamisel.

  2. Ükski selle portaali osa ei ole mõeldud nõustamiseks ja selle portaali sisule ei tohiks tugineda otsuste tegemisel või mis tahes tegevuste võtmisel.

  3. Portaali pakutakse nii nagu see on (“as-is”) ja nagu see on kättesaadav (“as-available”).

  4. Te nõustute, et kasutate portaali ja meie teenuseid ainult omal vastutusel. Seaduse poolt lubatud ulatuses ütleme lahti kõikidest sõnaselgetest või kaudsetest garantiidest seoses portaali ja selle kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsetest garantiidest, mis käsitlevad kaubakõlblikkust, sobivust konkreetseks otstarbeks ja mittekaitstavust. Me ei anna mingeid garantiisid ega kinnitusi portaali sisu või portaaliga seotud veebisaitide sisu täpsuse või täielikkuse kohta ning me ei võta mingit vastutust ega kohustust mis tahes:

   a) vigade, eksimuste või ebatäpsuste eest sisus ja materjalides,

   b) mis tahes liiki isikukahjustuste või varakahjustuste eest, mis tulenevad teie juurdepääsust portaalile ja selle kasutamisest,

   c) mis tahes volitamata juurdepääsu või kasutamise eest meie turvalistele serveritele ja/või mis tahes ja kogu seal säilitatavale isiklikule teabele ja/või finantsteabele,

   d) mis tahes katkestused või edastamise lõppemine portaali kaudu,

   e) mis tahes vead, viirused, trooja hobused vms, mida kolmandad isikud võivad portaali või selle kaudu edastada, ja/või

   f) mis tahes vigade või puuduste eest mis tahes sisus ja materjalides või mis tahes kahju eest, mis on tekkinud portaali kaudu avaldatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud Portaali kasutamise tagajärjel.

  5. Me ei garanteeri, toeta ega võta vastutust ühegi toote või teenuse eest, mida kolmas osapool reklaamib või pakub portaali, mis tahes hüperlinkidega seotud veebisaidi või mis tahes veebisaidi või mobiilirakenduse eest, mida reklaamib bänner või muu reklaam, ning me ei ole osalised ega vastuta mingil viisil teie ja kolmandate osapoolte toodete või teenuste pakkujate vaheliste tehingute jälgimise eest.

  6. Nagu toote või teenuse ostmisel mis tahes meediumi kaudu või mis tahes keskkonnas, peaksite te kasutama oma parimat otsustusvõimet ja olema vajaduse korral ettevaatlik.

 13. Loobumise puudus

Kui mõni käesolevate tingimuste osapool ei kasuta mõnda käesolevates tingimustes sisalduvat õigust või õiguskaitsevahendit, ei käsitleta seda õigusest või õiguskaitsevahendist loobumisena.

 1. Hüvitis

Te nõustute hüvitama ja hoidma meid, meie sidusettevõtted ja meie vastavad direktorid, ametnikud, töötajad, agendid ja esindajad, sõltumatud töövõtjad, litsentsiomanikud, õigusjärglased ja käsundiandjad kahjutuks kõikide nõuete, kahjude, kulude, kahjude ja kulude (sealhulgas, kuid mitte ainult otseste, juhuslike, kaudsete ja kaudsete kulude) eest, eeskujulikud ja kaudsed kahjud) ning mõistlikud õigusabikulud, mis tulenevad teie tegevusest, tegevusetusest või tegevusetusest, kas meie portaali või selle sisu, teenuste ja/või sellega seotud veebisaitide või tarkvara kasutamisel või muul viisil, ning kas seoses käesolevate tingimuste või mis tahes seaduste või eeskirjade rikkumisega või muul viisil, või mis on tingitud teie tegevusest või tegevusetuses.

 1. Kasutaja andmed

  1. Me säilitame teatavaid andmeid, mida te edastate platvormile platvormi haldamiseks, samuti andmeid, mis on seotud teie platvormi kasutamisega. Kuigi me teeme korrapäraselt andmete varukoopiaid, olete ainuisikuliselt vastutav kõigi andmete eest, mida edastate või mis on seotud teie poolt platvormi kasutamisega seotud tegevustega.

  2. Te nõustute, et me ei vastuta teie ees selliste andmete kadumise või riknemise eest ning loobute käesolevaga igasugusest õigusest esitada meie vastu hagi, mis tuleneb selliste andmete kadumisest või riknemisest.

 2. Elektrooniline side, tehingud ja allkirjad

  1. Platvormi külastamine, meile e-kirjade saatmine ja veebivormide täitmine kujutab endast elektroonilist suhtlust. Te nõustute elektrooniliste teadete saamisega ja nõustute, et kõik lepingud, teated, avalikustamised ja muud teated, mida me teile elektrooniliselt, e-posti teel ja platvormil edastame, vastavad kõikidele juriidilistele nõuetele, mille kohaselt peab selline suhtlus olema kirjalik.

  2. Käesolevaga nõustute elektrooniliste allkirjade, lepingute, tellimuste ja muude dokumentide kasutamisega ning meie poolt või platvormi kaudu algatatud või lõpuleviidud tehingute kohta käivate teadete, põhimõtete ja dokumentide elektroonilise edastamisega.

  3. Käesolevaga loobute mis tahes seadustest, määrustest, eeskirjadest või muudest seadustest tulenevatest õigustest või nõuetest mis tahes jurisdiktsioonis, mis nõuavad originaalallkirja või mitteelektrooniliste dokumentide üleandmist või säilitamist või maksete või krediidi andmist muul viisil kui elektrooniliselt.

 3. Teie poolt esitatud teave ja materjalid

  1. Te peaksite tutvuma meie privaatsuspoliitikaga seoses mis tahes teabe või materjalidega, sealhulgas isikuandmetega, mida te jagate teiste kasutajatega või jagate teiste kasutajate või kolmandate isikute kohta või mida te muul viisil platvormile lisate.

  2. Me jätame endale õiguse ilma igasuguse kohustuseta kustutada, redigeerida või muul viisil käsitleda oma täieliku äranägemise järgi mis tahes teavet või materjali või sisu, mille olete platvormile üles laadinud või muul viisil esitanud, sealhulgas, kuid mitte ainult: video, heli, fotod ja kunstiteosed, lingid, varjatud sisu, andmed, teave, tarkvara, tekst, isikuandmed ja muu teave.

  3. Välja arvatud käesolevas dokumendis selgesõnaliselt sätestatud juhtudel, ei anna me mingit garantiid ega võta juriidilist vastutust või vastutust teie või teiste kasutajate poolt Platvormile lisatud teabe või materjali täpsuse, täielikkuse, tõesuse või asjakohasuse eest ning teie vastutate igasuguse lisatava teabe kontrollimise ja kinnitamise eest.

 4. Kolmanda isiku õigused

Isikul, kes ei ole käesoleva lepingu osapool, ei ole õigust käesoleva lepingu mis tahes tingimuse täitmisele või sellest tulenevatele hüvedele.

 1. Tõlked

Kui käesolevate tingimuste ja nende varasemate või tõlgitud versioonide vahel esineb vastuolu, on ülimuslikud käesolevate tingimuste ingliskeelsed sätted, kui ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti.

 1. Teated

Kõik teated/teavitused edastatakse meile e-posti aadressil info@weldspace.com. Selline teade loetakse kättesaaduks saatmise päeval, kui e-kiri saabub täielikult tööpäeval, ja järgmisel tööpäeval, kui e-kiri saadetakse nädalavahetusel või riigipühal.

 1. Seadus ja jurisdiktsioon

Käesolevad tingimused ning teie ja Weldspace'i vaheline suhe reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele. Weldspace ja teie nõustute alluma Harju maakohtu ainupädevusele.