Privaatsuspoliitika

Andmekaitse on Weldspace'i juhtkonna jaoks eriti oluline. Veebisaidil www.weldspace.com on võimalik surfata ilma isikuandmeid märkimata. Kui soovite aga meie teenuseid täies ulatuses kasutada, võib osutuda vajalikuks isikuandmete töötlemine.

Järgmise privaatsuspoliitikaga teavitame teid isikuandmete töötlemise olemusest, ulatusest, eesmärgist, kestusest ja õiguslikust alusest, kuivõrd me otsustame kas üksi või koos teiste osavõtjatega töötlemise eesmärkide ja vahendite üle. Lisaks teavitame teid allpool kolmandate isikute komponentidest, mida kasutame optimeerimise eesmärgil ja kasutuskvaliteedi tõstmiseks, kuivõrd kolmandad isikud töötlevad andmeid omal vastutusel.

Isikuandmeid töödeldakse meie poolt ainult vastavalt vajadusele ja eesmärgiga pakkuda funktsionaalset ja kasutajasõbralikku veebisaiti, sealhulgas selle sisu ja seal pakutavaid teenuseid.

Weldspace austab teie õigust privaatsusele, kui kasutate meie veebisaiti või võtate meiega ühendust. Kasutades meie veebisaiti või edastades meile isikuandmeid, nõustute käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud praktikatega. Kui te ei nõustu käesoleva privaatsuspoliitikaga, soovitame teil mitte kasutada ega külastada meie veebisaiti ega anda mingeid isikuandmeid.

Weldspace jätab endale õiguse seda privaatsuspoliitikat igal ajal muuta. Seetõttu peaksite seda muudatuste osas regulaarselt kontrollima. Muudatused jõustuvad nende avaldamisel sellel veebisaidil ja me teavitame teid asjakohaselt kõigist olulistest muudatustest.

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (edaspidi "GDPR"),

 • "isikuandmed" on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava elusoleva isikuga. Isikuandmeteks on ka erinevad andmed, mis koos võivad viia konkreetse isiku tuvastamiseni. Isikuandmed, mis on anonüümseks muudetud, krüpteeritud või pseudonüümseks muudetud, kuid mida saab kasutada isiku taasidentifitseerimiseks, jäävad isikuandmeteks ja kuuluvad isikuandmete kaitse üldmääruse reguleerimisalasse. Isikuandmeid, mis on anonüümseks muudetud nii, et andmesubjekti ei ole võimalik tuvastada või ei ole enam võimalik tuvastada, ei loeta enam isikuandmeteks. Selleks, et andmed oleksid tõeliselt anonüümseks muudetud, peab anonümiseerimine olema pöördumatu.

 • "töötlemine" - mis tahes toiming või toimingute kogum, mida tehakse isikuandmete suhtes automatiseeritult või mitte, näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, arhiveerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, päringute tegemine, kasutamine, avalikustamine edastamise, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise teel, ühtlustamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Meie põhimõtted:
Weldspace austab teie õigust eraelu puutumatusele ja on pühendunud järgmistele põhiprintsiipidele:

 • Me kaitseme teie eraelu puutumatust ja püüame pakkuda teile teenust, mis on kohandatud teie vajadustele.

 • Isikuandmeid kogutakse konkreetsetel eesmärkidel teie nõusoleku või õigustatud huvi alusel, kui võtate meiega ühendust.

 • Teil on õigus saada igal ajal teavet ja juurdepääsu oma isikuandmetele ning te võite nõuda nende parandamist või kustutamist.

 • Me ei müü teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Vajaduse korral ja kui seda hiljem selgesõnaliselt mainitakse või kui te olete andnud oma nõusoleku, võime siiski jagada teie andmeid kontserni kuuluvate ettevõtete, kaubamärgi litsentsisaajate, partnerite ja muude teenusepakkujatega. Sellisel juhul võivad kehtida ka nende enda privaatsuspoliitikad.

 • Me võtame kõik mõistlikud meetmed, et tagada teie andmete turvalisus ja kaitse väärkasutuse eest.

Vastutava töötleja nimi ja aadress
Vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse ja muude andmekaitseseaduste tähenduses on:

Weldman OÜ
Estonia, Tallinn, Lennujaama tee 7
info@weldspace.com
Website: www.weldspace.com

Milliseid andmeid me töötleme?
Me töötleme teie isikuandmeid. See on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga (GDPR artikkel 4 nr 1). Me töötleme oma kasutajate, äripartnerite ja muude kolmandate isikute kontaktandmeid. Töötleme ka muid isiku- ja majandusolusid käsitlevaid andmeid, kuivõrd see on vajalik meie teenuste osutamiseks. Töötleme ka andmeid, mida me ei saa otse teilt, vaid teistelt kolmandatelt isikutelt. Sellega seoses kaasame ka andmeid avalikult kättesaadavatest allikatest, nimelt kataloogidest, registritest ja vabalt ligipääsetavast internetist. Andmetöötluse täpsustamine sõltub vastava funktsiooni kasutamisest. Seal leiate igal juhul täiendavat teavet.

Kogutud teave
Me võime koguda, salvestada ja kasutada järgmist tüüpi isikuandmeid:

 • Põhiandmed (nt isiku põhiandmed, nimed ja üleslaetud sertifikaadid).

 • Kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumbrid).

 • Sisuandmed (nt meie veebisaidil sisestatud tekst).

 • Kasutusandmed (nt külastatud veebilehed, huvi sisu vastu, külastusaeg).

 • Meta-/kommunikatsiooniandmed (nt seadme andmed, IP-aadressid).

Kuidas me kasutame teavet

Peamine põhjus, miks me teie andmeid kasutame, on meie teenuste osutamine ja parandamine. Samuti kasutame teie andmeid teie kaitsmiseks ja selleks, et pakkuda teile reklaami, mis võib teile huvi pakkuda. Lugege edasi, et saada üksikasjalikum selgitus erinevate põhjuste kohta, miks me teie andmeid kasutame, koos praktiliste näidetega.

 • meie teenuste osutamiseks teile

 • et pakkuda teile kliendituge ja vastata teie päringutele.

 • et suhelda teiega meie teenuste kohta

 • et parandada meie teenuseid ja arendada uusi teenuseid

 • kasutajate käitumise uurimiseks ja analüüsimiseks, et parandada meie teenuseid ja sisu (nt võime otsustada muuta välimust või isegi oluliselt muuta teatavat funktsiooni kasutajate käitumise põhjal).

 • uute funktsioonide ja teenuste väljatöötamiseks

 • pettuse või muu ebaseadusliku või loata tegevuse ennetamiseks, avastamiseks ja sellele reageerimiseks.

 • et tegeleda käimasoleva või tajutava väärkäitumisega

 • andmete analüüsimiseks, et neid tegevusi paremini mõista ja vastumeetmeid välja töötada.

 • et säilitada pettusega seotud andmeid ning vältida pettuse kordumist.

 • tagada seaduste järgimine

 • täita õigusnõudeid

 • õiguskaitseasutuste abistamiseks

 • et jõustada või kasutada meie õigusi, näiteks meie kasutustingimusi.

Kuidas me teie andmeid kogume?
Ühest küljest kogutakse teie andmeid, kui te need meile edastate. Teisi andmeid koguvad meie IT-süsteemid automaatselt, kui külastate veebisaiti. Tegemist on peamiselt tehniliste andmetega (nt internetibrauser, operatsioonisüsteem või lehekülje vaatamise aeg). Neid andmeid kogutakse automaatselt kohe, kui sisenete meie veebisaidile.

Milleks me teie andmeid kasutame?
Osa andmetest kogutakse selleks, et tagada veebisaidi veavaba pakkumine. Teisi andmeid võidakse kasutada teie kasutajakäitumise analüüsimiseks ja meie teenuste pakkumiseks.

Küpsised
Kasutame oma internetiportaaliga nn küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid või muud salvestustehnoloogiad, mida teie kasutatav internetibrauser paigaldab ja salvestab teie lõppseadmesse. Neid küpsiseid kasutatakse teie kohta teatud teabe individuaalseks töötlemiseks, näiteks teie veebilehitseja või asukohaandmed või IP-aadress.

Selline töötlemine muudab meie veebilehe kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Selle töötlemise õiguslik alus on leping, kuivõrd neid küpsiseid töödeldakse lepingu algatamise või täitmise eesmärgil. Kui töötlemise eesmärk ei ole lepingu algatamine või täitmine, on meie õigustatud huvi meie veebisaidi funktsionaalsuse parandamine. Sellisel juhul on õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi.

Kui soovite rohkem teada saada küpsistest üldiselt ja nende toimimisest, külastage palun veebilehte All About Cookies. Kui soovite lugeda rohkem meie kasutatavate küpsiste kohta, vaadake palun meie küpsiste poliitikat.

Serveri andmed
Tehnilistel põhjustel, eelkõige turvalise ja stabiilse Interneti-ühenduse tagamiseks, edastab teie veebilehitseja meile või meie veebimajutuse pakkujale andmeid. Need nn serverilogifailid sisaldavad teie internetibrauseri tüüpi ja versiooni, operatsioonisüsteemi, veebilehte, millelt te meie veebilehte külastasite (referrer URL), meie veebilehe(d), mida te külastasite, vastava juurdepääsu kuupäeva ja kellaaega, samuti selle internetiühenduse IP-aadressi, mille kaudu meie veebilehte kasutasite.

Sel viisil kogutud andmeid säilitatakse ajutiselt, kuid mitte koos muude teie kohta käivate andmetega. See salvestamine toimub meie õigustatud huvi õiguslikul alusel. Meie õigustatud huvi seisneb meie veebisaidi täiustamises, stabiilsuses, funktsionaalsuses ja turvalisuses. Andmed kustutatakse uuesti hiljemalt 30 päeva pärast, välja arvatud juhul, kui nende edasine säilitamine on vajalik tõendite saamiseks. Muul juhul on andmed täielikult või osaliselt kustutamisest vabastatud kuni juhtumi lõpliku selgitamiseni.

Kontaktvormid
Kui saadate meile päringuid meie kontaktvormi kaudu, salvestame teie päringuvormi andmed, sealhulgas seal esitatud kontaktandmed, päringu töötlemiseks ja järelküsimuste korral. Me ei anna neid andmeid ilma teie nõusolekuta edasi.

Seega põhineb kontaktvormi sisestatud andmete töötlemine üksnes teie nõusolekul (GDPR artikli 6 lõige 1 punkt a). Te võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Selleks piisab mitteametlikust teatest meile e-posti teel. Kuni nõusoleku tühistamiseni tehtud andmetöötlustoimingute seaduslikkus jääb tühistamisest puutumata.

Kontaktvormi sisestatud andmed jäävad meile, kuni te palute neid kustutada, tühistate oma nõusoleku andmete säilitamiseks või kuni andmete säilitamise eesmärk ei kehti enam (nt pärast seda, kui oleme lõpetanud teie taotluse töötlemise). Kohustuslikud õigusnormid - eelkõige säilitamisperioodid - ei mõjuta seda.

Platvormi teenused
Me töötleme inventuuriandmeid (nt kasutajate nimed ja aadressid ning kontaktandmed), lepinguandmeid (nt kasutatud teenused, kontaktisikute nimed, makseteave), et täita oma lepingulisi kohustusi ja teenuseid vastavalt art. 6 lg. 1 lit b. GDPR.

Kasutajad saavad valikuliselt luua tööandja või töötaja kasutajakonto. Registreerimisprotsessi raames esitatakse kasutajatele nõutavad kohustuslikud andmed. Kasutajakontod ei ole avalikud ja neid ei saa otsingumootorid indekseerida. Kasutajaprofiilid on aga teistele Weldspace'i kasutajatele kättesaadavad.

Kui kasutaja on kasutajakonto loonud ja on kasutajakonto tühistanud ning taotleb andmete kustutamist telefoni, posti või e-posti teel, kustutatakse tema andmed kasutajakonto kohta, välja arvatud juhtumeid kui nende säilitamine on vajalik kaubandus- või maksuõiguslikel põhjustel vastavalt art. 6 lõike 6 kohaselt. 1 lit. c kohaselt. Kasutajad vastutavad oma andmete säilitamise eest lepingu lõpetamise korral enne selle lõppemist. Meil on õigus kõik lepingu kehtivuse ajal salvestatud kasutajaandmed pöördumatult kustutada.

Registreerimise ja uuendatud registreerimiste ning meie veebiteenuste kasutamise raames salvestame IP-aadressi, kellaaja ja muud teavet, mis on osa hüpertekstisiirde protokollist (HTTP). Salvestamise aluseks on meie ja kasutajate õigustatud huvid kaitsmisel väärkasutuse ja muu volitamata kasutamise eest. Põhimõtteliselt ei edastata neid andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie nõuete täitmiseks või kui selleks on seaduslik kohustus vastavalt art. 6 lõige. 1 lit. c GDPR.

Otseturundus
Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks otseturundusmeetmete raames on kas teie nõusolek või meie õigustatud huvi meie teenuste turundamiseks ja reklaamimiseks. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on otseturunduse raames teabe ja pakkumiste saatmine ning vajaduse korral müügi edendamine.

Teie isikuandmed kustutatakse niipea, kui need ei ole enam vajalikud selle eesmärgi saavutamiseks, milleks neid koguti; see on nii eelkõige pärast nõusoleku tühistamise või vastuväite saamist. Te võite igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta või esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturundusmeetmete raames.

Kaubandus- ja äriteenused
Me töötleme oma lepinguliste ja äripartnerite, nt klientide ja huvitatud isikute andmeid lepinguliste ja võrreldavate õigussuhete ning nendega seotud meetmete raames ning lepinguliste partneritega suhtlemise (või lepingueelse) kontekstis, nt päringutele vastamiseks.

Me töötleme neid andmeid oma lepinguliste kohustuste täitmiseks, oma õiguste tagamiseks ja nende andmetega seotud haldusülesannete täitmiseks ning äritegevuse korraldamiseks. Avaldame lepingupartnerite andmeid kolmandatele isikutele kehtiva õiguse raames ainult ulatuses, mis on vajalik eespool nimetatud eesmärkidel või juriidiliste kohustuste täitmiseks või lepingupartnerite nõusolekul (nt osalevatele telekommunikatsiooni-, transpordi- ja muudele abiteenustele ning alltöövõtjatele, pankadele, maksu- ja õigusnõustajatele, makseteenuse pakkujatele või maksuametitele).

Kui ei ole sätestatud teisiti, on töötlemise eesmärkideks lepingu täitmine ja teenindamine, kontaktide taotlemine ja suhtlemine, kontori- ja korraldusprotseduurid, haldamine ja päringutele vastamine, külastustegevuse hindamine, huvipõhine ja käitumuslik turundus. Ja õiguslikud alused on lepingu täitmine ja lepingueelsed päringud, juriidiline kohustus ja meie õigustatud huvid.

Tehnilised teenused
Me töötleme oma klientide andmeid, et võimaldada neil kasutada meie teenuseid. Kui ei ole sätestatud teisiti, on töötlemise eesmärkideks Lepingu täitmine ja teenindus, päringud ja suhtlemine, kontori- ja korralduslikud protseduurid, haldamine ja päringutele vastamine, külastustegevuse hindamine, huvipõhine ja käitumuslik turundus. Ja õiguslikud alused on lepingu täitmine ja lepingueelsed päringud, juriidiline kohustus ja meie õigustatud huvid.

Õiguskaitse ja meie õiguste jõustamine
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus seoses õiguskaitse ja meie õiguste jõustamisega on meie õigustatud huvi. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk õiguskaitse ja meie õiguste jõustamise kontekstis on kaitsmine põhjendamatute nõuete vastu ning nõuete ja õiguste õiguslik jõustamine ja teostamine.

Teie isikuandmed kustutatakse niipea, kui need ei ole enam vajalikud selle eesmärgi saavutamiseks, milleks neid koguti. Teie isikuandmete töötlemine õiguskaitse ja jõustamise kontekstis on kohustuslik meie õiguste õiguslikuks kaitseks ja jõustamiseks. Sellest tulenevalt puudub teil võimalus esitada vastuväiteid.

Google Analytics
Me kasutame Google Analytics'i, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google Inc. ("Google"). Google kasutab küpsiseid. Küpsise poolt genereeritud teave veebipakkumise kasutamise kohta kasutajate poolt edastatakse tavaliselt Google'i serverisse USAs ja salvestatakse seal. Google kasutab seda teavet meie nimel selleks, et hinnata veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi tegevuse kohta veebisaidi operaatorite jaoks ning pakkuda muid teenuseid, mis on seotud veebisaidi tegevuse ja internetikasutusega. Seejuures võidakse töödeldud andmetest luua pseudonüümseid kasutaja profiile.

Me kasutame Google Analytics'i ainult aktiveeritud IP-anonüümseks muutmisega. See tähendab, et Google lühendab kasutaja IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google'i USA-s asuvasse serverisse ja lühendatakse seal. Kasutaja brauseri poolt edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega.

Kasutajad saavad vältida küpsiste salvestamist, seadistades oma brauseritarkvara vastavalt; samuti saavad kasutajad takistada küpsiste poolt genereeritud ja nende veebipakkumise kasutamisega seotud andmete kogumist Google'ile ning nende andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides brauseriplugiini, mis on saadaval järgmisel lingil: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Lisateavet andmete kasutamise kohta Google'i poolt reklaami eesmärgil, seadete ja loobumisvõimaluste kohta leiate Google'i veebisaitidelt: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/ ("Andmete kasutamine Google'i poolt, kui kasutate meie partnerite veebisaite või rakendusi"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Andmete kasutamine reklaami eesmärgil"), http://www.google.com/settings/ads ("Teabe haldamine, mida Google kasutab teile reklaami näitamiseks") ja http://www.google.com/ads/preferences/ ("Määrake, milliseid reklaame Google teile näitab").

Isikuandmete säilitamise kestus ja tavapärane kustutamine
Me töötleme ja säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik säilitamise eesmärgi täitmiseks või kui see on seadustes või määrustes ette nähtud. Kui eesmärk on lõppenud või täidetud, teie isikuandmed kustutatakse või blokeeritakse.

Blokeerimise korral toimub kustutamine niipea, kui seaduslik, seadusest või lepingust tulenev säilitustähtaeg ei ole sellega vastuolus, ei ole põhjust eeldada, et kustutamine kahjustaks teie kaitsmist väärivaid huve ja kustutamine ei põhjustaks säilitamise eripära tõttu ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.

Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse
Kui kasutame kolmandates riikides asuvaid teenusepakkujaid, võtame täiendavaid meetmeid, et tagada isikuandmete edastamisel piisav andmekaitse tase vastavalt art. 44 GDPRi kohaselt ja tagame seega, et edastamine on üldiselt lubatud ja et kolmandasse riiki edastamise erinõuded on täidetud (nt standardlepingute ja lisatagatiste, täiendavate tehniliste ja korralduslike meetmete, näiteks krüpteerimise või anonüümseks muutmise abil).

SSL-krüpteerimine
Teie andmete turvalisuse kaitsmiseks edastamise ajal kasutame moodsaid krüpteerimismenetlusi (nt SSL) HTTPS-i kaudu.

Sotsiaalmeedia
Meie sotsiaalmeedia lehekülgedel sisestatud andmed, nagu kommentaarid, videod, pildid, meeldimised, avalikud sõnumid jne, avaldatakse sotsiaalmeediaplatvormi poolt ning me ei kasuta ega töötle neid mingil muul eesmärgil mingil ajal. Me jätame endale õiguse sisu kustutada ainult siis, kui see peaks vajalikuks osutuma. Vajaduse korral jagame teie sisu meie saidil, kui see on sotsiaalmeediaplatvormi funktsioon, ja suhtleme teiega sotsiaalmeediaplatvormi kaudu. Õiguslik alus on meie õigustatud huvi. Andmete töötlemine toimub meie avalike suhete ja teabevahetuse huvides.

Kui soovite esitada vastuväiteid teatud andmetöötlusele, mille üle meil on mõju, võtke meiega ühendust. Seejärel vaatame teie vastuväite läbi. Kui saadate meile taotluse sotsiaalmeediaplatvormi kaudu, võime sõltuvalt nõutavast vastusest suunata teid ka muudesse turvalistesse suhtluskanalitesse, mis tagavad konfidentsiaalsuse. Teil on alati võimalus saata meile konfidentsiaalsed päringud meie jäljendis märgitud aadressile.

Nagu juba öeldud, kui sotsiaalmeediaplatvormi pakkuja annab meile selleks võimaluse, hoolitseme selle eest, et meie sotsiaalmeedia leheküljed oleksid võimalikult andmekaitsekohased. Mis puutub statistikasse, mille sotsiaalmeediaplatvormi pakkuja meile kättesaadavaks teeb, siis saame seda ainult piiratud määral mõjutada ja ei saa seda välja lülitada. Siiski hoolitseme selle eest, et meile ei tehtaks kättesaadavaks täiendavat vabatahtlikku statistikat.

Andmete töötlemine sotsiaalmeediaplatvormi operaatori poolt
Sotsiaalmeediaplatvormi operaator kasutab veebipõhiseid jälgimismeetodeid. Veebipõhine jälgimine võib toimuda ka sõltumata sellest, kas olete sotsiaalmeediaplatvormi sisse logitud või registreeritud. Nagu juba selgitatud, saame me kahjuks vaevalt mõjutada sotsiaalmeediaplatvormi veebijälgimismeetodeid. Me ei saa seda näiteks välja lülitada.

Palun olge teadlik: ei saa välistada, et sotsiaalmeediaplatvormi pakkuja kasutab teie profiili- ja käitumisandmeid, näiteks teie harjumuste, isiklike suhete, eelistuste jne hindamiseks. Meil ei ole sellele mingit mõju. Sellega seoses ei ole meil mingit mõju sellele, kuidas sotsiaalmeediaplatvormi pakkuja teie andmeid töötleb.

Millised õigused teil on?

GDPR õigused

Allpool üksikasjalikumalt kirjeldatud andmetöötluse puhul on kasutajatel ja andmesubjektidel õigus

 • saada kinnitust selle kohta, kas neid puudutavaid andmeid töödeldakse,

 • saada teavet töödeldavate andmete kohta, lisateavet andmetöötluse kohta ja andmete koopiaid;

 • parandada või täiendada ebaõigeid või mittetäielikke andmeid;

 • neid puudutavate andmete viivitamatule kustutamisele;

 • saada neid puudutavaid ja nende poolt esitatud andmeid ning edastada need andmed teistele teenuseosutajatele/kontrollisikutele;

 • esitada kaebus järelevalveasutusele, kui nad on arvamusel, et teenuseosutaja töötleb neid puudutavaid andmeid vastuolus andmekaitsesätetega.

Lisaks on teenuseosutaja kohustatud teavitama kõiki vastuvõtjaid, kellele teenuseosutaja on andmeid edastanud, kõigist andmete parandamisest või kustutamisest või töötlemise piiramisest. Seda kohustust ei kohaldata siiski juhul, kui selline teavitamine on võimatu või nõuab ebaproportsionaalselt suuri jõupingutusi. Sellest olenemata on kasutajal õigus saada teavet nende vastuvõtjate kohta.

Samuti on kasutajatel ja andmesubjektidel õigus esitada vastuväiteid neid puudutavate andmete edaspidisele töötlemisele, kui andmeid töötleb teenuseosutaja. Eelkõige on lubatud vastuväide andmete töötlemisele otsereklaami eesmärgil.

Eespool nimetatud õigused võivad olla piiratud mõnel juhul, näiteks kui teie taotluse täitmine paljastaks teise isiku isikuandmeid, kui te palute meil kustutada andmed, mille säilitamist nõuab seadus, või kui meil on andmete säilitamiseks kaalukad õigustatud huvid. Sellisel juhul anname teile sellest teada ja kasutame teie andmeid ainult nendel eesmärkidel. Samuti ei pruugi teil olla võimalik jätkata meie teenuste kasutamist, kui soovite, et me lõpetaksime teie isikuandmete töötlemise.

Me julgustame teid võtma ühendust, kui teil on muresid seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid kogume või kasutame.

Töötlemise õiguslikud alused on loetletud allpool ja vähemalt üks neist peab kehtima alati, kui me töötleme isikuandmeid:

 • nõusolek: isik on andnud selge nõusoleku isikuandmete töötlemiseks konkreetsel eesmärgil.

 • leping: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks või seetõttu, et olete palunud meil enne lepingu sõlmimist astuda konkreetseid samme.

 • õiguslik kohustus: töötlemine on vajalik selleks, et täita seadust (välja arvatud lepingulised kohustused).

 • elulised huvid: töötlemine on vajalik kellegi elu kaitsmiseks.

 • avalik huvi: töötlemine on vajalik meile avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või ametiülesannete täitmiseks ning ülesanne või ülesanne põhineb selgelt seadusel.

 • õigustatud huvid: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide või kolmanda isiku õigustatud huvide tõttu, välja arvatud juhul, kui teie isikuandmete kaitsmiseks on mõjuv põhjus, mis kaalub üles need õigustatud huvid.

Automatiseeritud otsuste tegemine
Me ei kasuta automatiseeritud otsuste tegemist ega profiilianalüüsi.

Ärge müüge minu isikuandmeid
Me ei müü andmeid, mis otseselt tuvastavad teid, nagu teie nimi, aadress või telefonikõnede andmed. Siiski peaksite arvestama, et kogu teave, mida te portaali üles laadite, sealhulgas teie nimi ja üleslaetud sertifikaadid, on teistele portaali kasutajatele avalikustatud.

Täpsus
On oluline, et meie poolt teie kohta hoitavad andmed oleksid täpsed ja ajakohased, seetõttu palume teid teavitada meid kõigist muudatustest teie isikuandmetes.

Laste andmed
Meie veebisait ei ole mõeldud lastele ja me ei kogu teadlikult lapsi puudutavaid andmeid. Kui te saate teada, et teie laps on meile esitanud isikuandmeid ilma vanemate nõusolekuta, võtke meiega ühendust ja me võtame vajalikud meetmed, et eemaldada need andmed meie serverist.

Välislingid
Meie veebisait võib sisaldada linke teiste teenusepakkujate veebipakkumistele. Juhime siinkohal tähelepanu sellele, et meil ei ole mingit mõju lingitud veebipakkumiste sisule ja nende pakkujate andmekaitse-eeskirjade järgimisele.

Muudatused ja uuendused privaatsuspoliitikas
Palume teil regulaarselt tutvuda meie privaatsuspoliitika sisuga. Me muudame privaatsuspoliitikat niipea, kui muudatused meie poolt teostatavas andmetöötlustegevuses seda vajalikuks teevad. Teavitame teid niipea, kui muudatused nõuavad teiepoolset koostööd (nt nõusolekut) või muud individuaalset teavitamist.

Mured ja kontaktandmed
Kui teil on muresid seoses teie privaatsuse võimaliku kahjustamise või teie isikuandmete väärkasutamisega meie poolt või muid küsimusi või märkusi, võite meiega ühendust võtta.